VACATURE SCHERMLERAAR

S.V. PALLÓS

Wij zijn een gezellige schermvereniging in Utrecht met circa 145 leden (jeugd en volwassenen). Wij schermen meerdere avonden per week. Daarnaast organiseren wij onder andere het Domtoernooi en het Slot Zuylentoernooi. Er wordt op alle drie de wapens geschermd, met name recreatief. Onze ambitie is om het algemene schermniveau te verhogen en de leden enthousiaster te maken voor het wedstrijdschermen. Wij zijn daarom per direct op zoek naar een maître dan wel een schermleraar KSS-niveau 3.

 

Wat zoeken wij?

 • een maître dan wel een schermleraar KSSniveau 3, voor 3 tot 6 uur per week, die:

  • één of twee avonden per week, waaronder in ieder geval de woensdag, beschikbaar is om les te geven, zowel groepslessen als individuele lessen

  • floret- en degenles kan geven (als je ook sabelles kunt geven dan is dat een pré)

  • de rol van hoofdtrainer op zich wil nemen

  • beschikt over de organisatorische vaardigheden om een lesprogramma op te stellen

  • in het bezit is van een EHBO-diploma of bereid is dit op korte termijn te halen

  • in aanmerking komt voor een VOG

  • aanvullend verzekerd is als coach via het lidmaatschap van NLCoach of een vergelijkbare regeling

  • in staat is om (gedeeltelijk) in het Engels les te geven

 

Wat bieden wij

 • een aanstelling als vrijwilliger of als ZZP’er

 • bij een aanstelling als vrijwilliger bieden wij de maximaal wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding, inclusief materiaal en reiskosten

 • bij een aanstelling als ZZP’er wordt de vergoeding in onderling overleg vastgesteld

 • bij groei van de vereniging is uitbreiding van het aantal uren mogelijk

Mocht je belangstelling hebben stuur dan een e-mail naar de voorzitter van onze vereniging: MAIL.

 

Het is mogelijk om eerst een avond mee te draaien met de lessen, zodat wij kunnen zien of er wederzijds een klik is.

 

 

We are a fencing club in Utrecht with approximately 145 members (youth and adults). We fence several evenings a week. We also organize, among other things, the Slot Zuylen Tournament and the Dom Tournament. All three weapons are used for fencing, especially recreationally. Our ambition is to increase the general fencing level and make members more enthusiastic about competitive fencing. We are therefore immediately looking for a maître or a fencing teacher KSS level 3.

 

What are we looking for?

 • A maître or a fencing teacher KSS level 3, for 3 to 6 hours per week, who:

  • one or two evenings a week, including at least Wednesday, is available to teach, both group lessons and individual lessons

  • can teach foil and epee lessons (if you can also teach saber lessons, that is an advantage)

  • wants to take on the role of head coach

  • has the organizational skills to draw up a teaching program

  • is in possession of a first aid diploma or is willing to obtain one in the short term

  • is eligible for a Certificate of Good Conduct

  • has additional insurance as a coach through membership of NLCoach or a similar scheme

  • is able to teach (partly) in English

 

What do we offer

 • an appointment as a volunteer or as a self-employed person

 • when appointed as a volunteer, we offer the maximum legally permitted volunteer compensation, including materials and travel expenses

 • in the case of an appointment as a self-employed person, the compensation is determined by mutual agreement

 • as the association grows, the number of hours can be expanded

 

If you are interested, please send an email to the chairman of our association: MAIL.

It is possible to first participate in the lessons one evening, so that we can see if there is a mutual click.